OFIAROWANIE PAŃSKIE. MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ. Drukuj Email

OFIAROWANIE PAŃSKIE.
MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ.
Ks. Zb. Kulwikowski, Żelistrzewo 2010


1. Dziś 2 lutego, mija 40 dni od Bożego Narodzenia.
Kościół Katolicki od wieków obchodzi tego dnia
święto Ofiarowania Pańskiego, dawniej zwane
świętem Oczyszczenia N.M.P., na pamiątkę
ofiarowania przez Maryję i Józefa - Pana Jezusa w
świątyni Jerozolimskiej.
Święto Ofiarowania Pańskiego jest jednym z
najstarszych świąt chrześcijańskich. W Jerozolimie
obchodzono je już w 4 wieku jako święto Spotkania
Pańskiego
. W tym bowiem dniu Pan Jezus pierwszy
raz spotkał się ze ludźmi, obecnymi w świątyni.

2. Zgodnie z prawem Mojżesza, każda matka przez
40 dni po urodzeniu chłopca, a przez 80 dni po
urodzeniu dziewczynki pozostawała nieczysta. Przez
ten okres nie wolno jej było dotykać niczego
świętego, ani wchodzić do świątyni.
Zgodnie z przepisami prawa Starego Testamentu,
każda matka pierworodnego potomka płci męskiej,
40 -tego dnia od chwili urodzenia, była zobowiązana
udać się do świątyni Jerozolimskiej, aby ofiarować
Bogu swego pierworodnego syna i złożyć Bogu w
podziękowaniu jednorocznego baranka, a gdy była
uboga - dwie synogarlice, lub dwa młode gołębie.
Musiała także poddać się obrzędowi oczyszczenia.


3. Gdy Maryja i Józef wchodzili do świątyni z
sześciotygodniowym Dzieciątkiem Jezus, prawy i
pobożny Symeon rozpoznał w Tym Dziecięciu
oczekiwanego od tysięcy lat Zbawiciela świata, wziął
Go na ręce, ze czcią uniósł wysoko i wypowiedział
prorocze słowa: …światło na oświecenie pogan i
chwałę ludu Twego Izraela
. Do Maryi zaś
powiedział: Oto Ten przeznaczony jest na powstanie
i na upadek wielu w Izraelu i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie.
Dlatego Ofiarowanie Pańskie nazywa się
również świętem Prezentacji Dzieciątka Jezus.


4. W polskiej tradycji dzisiejsze święto ma charakter
Maryjny. Dlatego nazwane zostało przez Polaków
świętem Matki Bożej Gromnicznej.
To przez Maryję zstąpił na ziemię Jezus Chrystus -
Światłość Świata, nasz Zbawiciel i Obrońca. Jak
Maryja wniosła Jezusa do świątyni, tak samo
przynosi Jezusa i Jego światło tym, którzy w Niego
wierzą i Jemu - siebie zawierzają. Przyjmijmy Go z
rąk Maryi, jak prawy i pobożny Symeon.
Chrystus Pan przyszedł do nas, aby dać nam
wyzwolenie z grzechów i ze strachu przed śmiercią,
oraz nadzieję spełnienia oczekiwań,
Chrystus Pan nas oświeca, prowadzi, ocala od
smutku, zwątpienia i rozpaczy, jest naszym światłem,
naszym życiem i naszym zbawieniem.


5. Wielu malarzy przedstawia na obrazach Maryję z
płonąca gromnicą w ręku. Maryja gromnicznym
światłem ukazuje drogę zabłąkanym, daje nadzieję
ubogim, sierotom i opuszczonym, ochrania
wszystkich płaszczem swej opieki, odpędza od
domów zgłodniałe i zziębnięte wilki.


6. Przypomnę, że w Kościele Powszechnym okres
Bożego Narodzenia kończy się w niedzielę po
Objawieniu Pańskim (po Trzech Królach), w
Niedzielę Chrztu Pańskiego.
W Polsce dziś kończy się przedłużony okres
Bożego Narodzenia i czas śpiewania kolęd. Po
powrocie z kościoła do domu, rozbieramy dziś lub
jutro choinki i żłobki. W święto Matki Bożej
Gromnicznej kończy się również okres wizyty
duszpasterskiej.
Powoli przygotowujemy się do świętego czasu
Wielkiego Postu, który rozpoczniemy niebawem. Za
półtora tygodnia 11 lutego - tłusty czwartek, 17
lutego - Środa Popielcowa.


7. Zgodnie z wielowiekową pobożną tradycją, świece
poświęcone 2 lutego, zapala się i stawia w oknach
domów i w gospodarstwach - w razie grożących nam
klęsk, niebezpieczeństw, powodzi, a szczególnie
podczas burz oraz gromów.
Dymem z gromnic kreślono znak krzyża na
drzwiach i piecu, na oknach i belkach stropowych,
jako Boże zapory przeciwko nieszczęściu. Jest to
znak zawierzenia Bożej Opatrzności, zawierzenia
Chrystusowi, który jest Stwórcą i Panem praw natury
i całego wszechświata.


8. Zapalone gromnice daje się do ręki konającym, aby
Matka Najświętsza zaniosła na swoich rękach duszę
umierającego do wiekuistej światłości, jak dźwigała
kiedyś na swych rękach Jezusa - Światłość Świata.
Umierający z gromnicą w ręku na wzór pięciu
ewangelicznych roztropnych panien wychodzi z
płonącym gromnicznym światłem na spotkanie z
Chrystusem - swoim Oblubieńcem.
Dlatego gromnica powinna znajdować się w każdym
domu w wiadomym całej rodzinie miejscu, aby nie
szukać jej w panice, gdy komuś z rodziny wybije
ostatnia godzina; gromnica powinna znajdować się
na każdym oddziale w szpitalach, w hospicjach i w
domach opieki społecznej.
Wielkanocne paschałki, świece chrzcielne, świece
pierwszokomunijne, gromnice oraz płonące na nich
światło, symbolizuje Chrystusa, który powiedział o
sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za
Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie
miał światło życia.


9. W 1997 roku, z woli i z ustanowienia sługi Bożego
Jana Pawła II W., po raz 13 Kościół obchodzi 2
lutego Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony
modlitwom za osoby, które oddały swoje życie na
służbę Bogu i Kościołowi w zakonach, zgromadzeniach
i w instytutach świeckich. Wspieramy ich darem
Eucharystii, modlitwą i ofiarą pieniężną.


10. I my zebrani w naszej świątyni, pamiętajmy w
modlitwach o kapłanach zakonnikach i o siostrach
zakonnych wywodzących się z naszej rodziny
parafialnej - a więc:
* o ojcu Janie Lange z zakonu Księży Kanoników
Regularnych; w czerwcu tego roku świętować
będzie Złote Gody Kapłańskie. Ks. Jan pracował
w Anglii, Austrii, w Niemczech, obecnie przebywa
w domu zakonnym w Polsce
* o ojcu Jarosławie Rekwardt, z zakonu Ojców
Franciszkanów, który od 21 lat pracuje na Litwie,
6 lat jako kleryk podczas każdych wakacji i 15 lat
jako kapłan. Obecnie pracuje w portowym mieście
Litwy - w Kłajpedzie
* o siostrze Alicji Nadolskiej - otrzymała imię
zakonne Mateusza, wybrała zakon Sióstr
Zmartwychwstanek, przebywa w Wejherowie
* o siostrze Agacie Labuda - otrzymała imię zakonne
Krzysztofa; wybrała zakon sióstr Felicjanek,
przebywa w Warszawie.


11. Dziś po raz szósty, we wszystkich kościołach w
Polsce, kolekta przeznaczona jest dla klasztorów
klauzurowych. W Polsce są 83 klasztory
kontemplacyjne, żyje w nich ponad 1400 zakonnic. W
archidiecezji gdańskiej mamy 4 wspólnoty żeńskie
zakonów kontemplacyjnych.
Wiele klasztorów kontemplacyjnych przeżywa
trudności materialne, spowodowane wzrostem
kosztów utrzymania oraz remontów zabytkowych
klasztorów. Okażmy im swoją pomoc, spłaćmy im
dług wdzięczności, albowiem w kontemplacyjnych
zakonach zakonnice i zakonnicy modlą się dzień i noc
w naszych intencjach, modlą się za tych, którzy się
nie modlą; poszczą i umartwiają się za tych, którzy
nie umartwiają się i nie poszczą, bo posty uznają za
staroświecki przeżytek i za szkodliwe dla zdrowia.


12. Przed laty, nasi rodzice i chrzestni przynieśli nas
do świątyni na swoich rękach, tak jak Maryja i Józef -
Dziecię Jezus, aby w Sakramencie Chrztu św.
ofiarować nas Panu Bogu.
Za ten bezcenny dar naszego ofiarowania, dziękujmy
dziś Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Bądźmy
wdzięczni także naszym Rodzicom i Chrzestnym: *za
powierzenie nas Bogu na Jego własność, *za
złączenie nas z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym na
życie doczesne i wieczne, *za włączenie nas do
Kościoła Chrystusowego.
Po latach od błogosławionej chwili naszego chrztu
św., chciejmy dziś sami świadomie dokonać aktu
oddania i zawierzenia Bogu siebie i wszystko co
nasze życie stanowi. Zawsze i wszędzie trzymajmy z
Bogiem
. Nie żyjmy w ciemnościach grzechu, ale w
światłości Chrystusa, byśmy stali się dziedzicami nieba


13. W święto Ofiarowania Pańskiego prośmy
Chrystusa Dobrego Pasterza i Światłość Świata - o
nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne spośród dziewcząt i chłopców naszej
parafii. Prośmy o to słowami modlitwy o Powołania -
Ojca św. Benedykta 16.


Ojcze spraw prosimy, aby wśród chrześcijan
rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły
wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie, poprzez
głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów,
za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich
wiernych
Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,
którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami
Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru
Chrystusa, dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twojego miłosierdzia, którzy
poprzez Sakrament Pojednania, będą rozszerzać
radość z Twojego przebaczenia.
Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością
liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i
posłuszny Jego wskazaniom, troszczył się o
powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.
Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów, osoby
konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w
Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje
posłannictwo w służbie Ewangelii.
Prosimy o to, przez Chrystusa, Pana naszego.
AMEN.


 

Czytania

 

Reklama

Facebook

Parafia Żelistrzewo na Facebook'u